kid reading

Από τις 2 Απριλίου ξεκίνησε η ενημερωτική καμπάνια της έρευνας «Παιδί και ανάγνωση», της οποίας τα ευρήματα αναμένεται να είναι άκρως σημαντικά και θα κορυφωθεί στις 22 του μήνα με μια μεγάλη ανοιχτή εκδήλωση στο Ολύ­μπια Δη­μο­τι­κό Μου­σι­κό Θέ­α­τρο «Μα­ρία Κάλ­λας». Κεντρική εικόνα: © Unsplash.

Επιμέλεια: 018

Μή­νας βι­βλί­ου θα εί­ναι για τον ΟΣ­ΔΕΛ ο Απρί­λιος. Hδη από την Τρί­τη 2 Απρι­λί­ου (Πα­γκό­σμια Ημέ­ρα Παι­δι­κού Βι­βλί­ου) ξε­κίνησε η ενη­με­ρω­τι­κή καμπά­νια για τα απο­τε­λέ­σμα­τα της έρευ­νας «Παι­δί και ανά­γνω­ση», η οποία θα κο­ρυ­φω­θεί τη Δευ­τέ­ρα 22 Απρι­λί­ου (μία ημέ­ρα πριν την Πα­γκό­σμια Ημέ­ρα Βι­βλί­ου και Πνευ­μα­τι­κών Δι­καιω­μά­των) με μια με­γά­λη ανοι­χτή εκ­δή­λω­ση στο Ολύ­μπια Δη­μο­τι­κό Μου­σι­κό Θέ­α­τρο «Μα­ρία Κάλ­λας».

Ο ΟΣ­ΔΕΛ, ακο­λου­θώ­ντας τη διε­θνή πρα­κτι­κή -σύμ­φω­να με την οποία η υπο­στή­ρι­ξη πο­λι­τι­στι­κών, εκ­παι­δευ­τι­κών και κοι­νω­νι­κών δρά­σε­ων απο­τε­λεί μέ­ρος της απο­στο­λής των Ορ­γα­νι­σμών Συλ­λο­γι­κής Δια­χεί­ρι­σης- δια­θέ­τει, από το 1997 έτος ίδρυ­σής του, μέ­ρος των εσό­δων του για πο­λι­τι­στι­κούς και κοι­νω­νι­κούς σκο­πούς, προς όφε­λος των συμ­βα­σιού­χων του.

Χρηματοδότηση και συντονισμός έρευνας 

Στο πλαί­σιο αυ­τό, το 2022, ο Ορ­γα­νι­σμός χρη­μα­το­δό­τη­σε και συ­ντό­νι­σε την εκ­πό­νη­ση της έρευ­νας «Ανα­γνώ­σεις, ανα­γνώ­στες και ανα­γνώ­στριες. Το βι­βλίο και το κοι­νό του στην Ελ­λά­δα», υπό την επι­στη­μο­νι­κή διεύ­θυν­ση του Νί­κου Πα­να­γιω­τό­που­λου, κα­θη­γη­τή κοι­νω­νιο­λο­γί­ας στο Τμή­μα Επι­κοι­νω­νί­ας και Μ.Μ.Ε. του Εθνι­κού και Κα­πο­δι­στρια­κού Πα­νε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών.

Δύο χρό­νια με­τά, η έρευ­να «Παι­δί και ανά­γνω­ση», και αυ­τή υπό την επι­στη­μο­νι­κή διεύ­θυν­ση του κα­θη­γη­τή Πα­να­γιω­τό­που­λου, έρ­χε­ται, ως συ­νέ­χεια και λο­γι­κό επα­κό­λου­θο της έρευ­νας για την ανα­γνω­στι­κή συ­μπε­ρι­φο­ρά των Ελ­λη­νί­δων και των Ελ­λή­νων. Η δεύ­τε­ρη αυ­τή με­λέ­τη διευ­ρευ­νά αφε­νός τη σχέ­ση που δια­τη­ρούν τα παι­διά με την ανά­γνω­ση και αφε­τέ­ρου τον ρό­λο της εκ­παί­δευ­σης στη δια­μόρ­φω­ση της σχέ­σης αυ­τής, για να κα­τα­λή­ξει στην πρό­τα­ση εξει­δι­κευ­μέ­νων πο­λι­τι­κών φι­λα­να­γνω­σί­ας για όλες τις ομά­δες του πλη­θυ­σμού.

Αν η πο­λι­τεία και οι εταί­ροι δεν ανα­λά­βουν δρά­ση, αν δεν ξε­κι­νή­σει η προ­σπά­θεια απο­κα­τά­στα­σης των ανα­γνω­στι­κών ανι­σο­τή­των μέ­σω του εκ­παι­δευ­τι­κού συ­στή­μα­τος, οι κοι­νω­νι­κές και πο­λι­τι­σμι­κές ανι­σό­τη­τες θα συ­νε­χί­σουν να διευ­ρύ­νο­νται εις βά­ρος των παι­διών που προ­έρ­χο­νται από ευά­λω­τες ομά­δες.

Όπως προ­κύ­πτει από την έρευ­να, η άνι­ση σχέ­ση με την ανά­γνω­ση, την οποία βιώ­νουν τα παι­διά που προ­έρ­χο­νται από συ­γκε­κρι­μέ­νες κοι­νω­νι­κές ομά­δες, πα­ρά­γει κοι­νω­νι­κές, πο­λι­τι­σμι­κές και οι­κο­νο­μι­κές ανι­σό­τη­τες. Σύμ­φω­να επί­σης με τα ευ­ρή­μα­τα της με­λέ­της, προ­ϊ­ό­ντα πο­σο­τι­κής και ποιοτικής έρευ­νας, ο ρό­λος της εκ­παί­δευ­σης στη συ­γκρό­τη­ση μιας σχέ­σης αγά­πης του παι­διού με την ανά­γνω­ση εί­ναι ισχυ­ρά κα­θο­ρι­στι­κός και ποιοτικός.

Να αναλάβουν δράση η πολιτεία και οι εταίροι 

Με βά­ση αυ­τά τα δύο δε­δο­μέ­να, εί­ναι προ­φα­νές ότι αν η πο­λι­τεία και οι εταί­ροι δεν ανα­λά­βουν δρά­ση, αν δεν ξε­κι­νή­σει η προ­σπά­θεια αποκατάστασης των ανα­γνω­στι­κών ανι­σο­τή­των μέ­σω του εκ­παι­δευ­τι­κού συ­στή­μα­τος, οι κοι­νω­νι­κές και πο­λι­τι­σμι­κές ανι­σό­τη­τες θα συ­νε­χί­σουν να διευ­ρύ­νο­νται εις βά­ρος των παι­διών που προ­έρ­χο­νται από ευά­λω­τες ομά­δες, στε­ρώ­ντας τους την ευ­και­ρία για προ­σω­πι­κή, επαγ­γελ­μα­τι­κή και κοι­νω­νι­κή εξέ­λι­ξη και κα­τ’ επέ­κτα­ση στε­ρώ­ντας τη χώ­ρα από μια κα­θο­ρι­στι­κή συμ­βο­λή στην ανα­γκαία ανά­πτυ­ξή της.

osdel prosklisi

Τό­σο η έρευ­να για την ανα­γνω­στι­κή συ­μπε­ρι­φο­ρά των Ελ­λή­νων και των Ελ­λη­νί­δων όσο και η έρευ­να για τη σχέ­ση των παι­διών με την ανά­γνω­ση απο­τε­λούν μέ­ρος του ερευ­νη­τι­κού προ­γράμ­μα­τος του Ορ­γα­νι­σμού για τον κλά­δο του βι­βλί­ου -το πρό­γραμ­μα πε­ρι­λαμ­βά­νει επί­σης έρευ­νες για τις εκδο­τι­κές επι­χει­ρή­σεις, τη βι­βλιο­πα­ρα­γω­γή και τα ση­μεία πώ­λη­σης. Οι δύο έρευ­νες για την ανα­γνω­στι­κή συ­μπε­ρι­φο­ρά δεν αφο­ρούν όμως μό­νο τον κλά­δο του βι­βλί­ου κα­θώς αμ­φό­τε­ρες κα­τα­πιά­νο­νται και με θέ­μα­τα πο­λι­τι­σμού και εκ­παί­δευ­σης. Ως εκ τού­του, απο­τε­λούν πο­λύ­τι­μα ερ­γα­λεία για την ακα­δη­μαϊ­κή και ερευ­νη­τι­κή κοι­νό­τη­τα. Οι έρευ­νες θα εί­ναι ελεύ­θε­ρα προ­σβά­σι­μες στον ιστό­το­πο του Ορ­γα­νι­σμού (osdel.gr).

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα επικοινωνίας

O ΟΣ­ΔΕΛ, για την υπο­στή­ρι­ξη της πρω­το­βου­λί­ας αυ­τής, έχει σχε­διά­σει ένα ολο­κλη­ρω­μέ­νο πρό­γραμ­μα επι­κοι­νω­νί­ας με κε­ντρι­κό σύν­θη­μα «Ξέ­ρεις να δια­βά­ζεις, ξέ­ρεις και τον τρό­πο να κά­νεις τη ζωή σου κα­λύ­τε­ρη. Ας ερ­γα­στού­με όλοι μα­ζί για μια κοι­νω­νία όπου όλα τα παι­διά θα έχουν ίση πρό­σβα­ση στο βι­βλίο». Η υλο­ποί­η­ση του προ­γράμ­μα­τος πραγ­μα­το­ποιεί­ται με τη συ­νερ­γα­σία της Εται­ρεί­ας Συγ­γρα­φέ­ων, του Κύ­κλου Ελ­λη­νι­κού Παι­δι­κού Βι­βλί­ου και των συλ­λό­γων εκ­δο­τών ΑΣΕΒ, ΕΝΕΛ­ΒΙ, ΣΕ­ΒΑ, ΣΕ­Ε­ΒΙ και ΣΕΚΒ.

Για την υπο­στή­ρι­ξη της κα­μπά­νιας αυ­τής σχε­διά­στη­κε ερ­γα­λειο­θή­κη με έντυ­πες και ψη­φια­κές εφαρ­μο­γές, κα­θώς και πρω­τό­τυ­πο οπτι­κο­α­κου­στι­κό υλι­κό σε σκη­νο­θε­σία της Όλ­γας Μα­λέα, την πα­ρα­γω­γή του οποί­ου ανέ­λα­βε αφι­λο­κερ­δώς η εται­ρία Prosenghisi-Πά­νος Πα­πα­δό­που­λος (δεί­τε τα βί­ντεο εδώ). Με την υπο­στή­ρι­ξη της ΣΤΑ­ΣΥ, από την Τρί­τη 2 Απρι­λί­ου (Πα­γκό­σμια Ημέ­ρα Παι­δι­κού Βι­βλί­ου) η κα­μπά­νια πα­ρου­σιά­ζε­ται στους σταθ­μούς του Με­τρό (δεί­τε φω­το­γρα­φί­ες εδώ).

Οι δρά­σεις θα κο­ρυ­φω­θούν με τη διορ­γά­νω­ση εκ­δή­λω­σης, ανοι­χτής για το κοι­νό, τη Δευ­τέ­ρα 22 Απρι­λί­ου (μία ημέ­ρα πριν την Πα­γκό­σμια Ημέ­ρα Βι­βλί­ου και Πνευ­μα­τι­κών Δι­καιω­μά­των), στις 19:00, στο Ολύ­μπια Δη­μο­τι­κό Μου­σι­κό Θέ­α­τρο «Μα­ρία Κάλ­λας» (Ακα­δη­μί­ας 59).

Κα­τά τη διάρ­κεια της εκ­δή­λω­σης, θα πα­ρου­σια­στούν τα απο­τε­λέ­σμα­τα της έρευ­νας στο κοι­νό και θα ακο­λου­θή­σει συ­ζή­τη­ση, στην οποία θα συμ­με­τά­σχουν η Βα­σι­λι­κή Νί­κα, πρό­ε­δρος του Ελ­λη­νι­κού Τμή­μα­τος IBBY-Κύ­κλος του Ελ­λη­νι­κού Παι­δι­κού Βι­βλί­ου, Ε.ΔΙ.Π. στο Παι­δα­γω­γι­κό Τμή­μα Δη­μο­τι­κής Εκ­παί­δευ­σης του ΕΚ­ΠΑ, η Μα­ρί­ζα Ντε­κά­στρο, παι­δα­γω­γός, συγ­γρα­φέ­ας, κρι­τι­κός παι­δι­κής λο­γο­τε­χνί­ας, ο Νί­κος Πα­να­γιω­τό­που­λος, κα­θη­γη­τής κοι­νω­νιο­λο­γί­ας στο Τμή­μα Επι­κοι­νω­νί­ας και Μ.Μ.Ε. του ΕΚ­ΠΑ, η Άβα Χαλ­κια­δά­κη, πρό­ε­δρος του «Δια­βά­ζο­ντας με­γα­λώ­νω» και ο Πά­νος Χρι­στο­δού­λου, γε­νι­κός διευ­θυ­ντής του Δι­κτύ­ου για τα Δι­καιώ­μα­τα του Παι­διού, συγ­γρα­φέ­ας. Τη συ­ζή­τη­ση θα συ­ντο­νί­σει ο αρ­χι­συ­ντά­κτης της Lifo Γιάν­νης Πα­ντα­ζό­που­λος. Η εκ­δή­λω­ση πραγ­μα­το­ποιεί­ται με την υπο­στή­ρι­ξη του Ορ­γα­νι­σμού Πο­λι­τι­σμού Αθλη­τι­σμού και Νε­ο­λαί­ας του Δή­μου Αθη­ναί­ων (ΟΠΑΝ­ΔΑ).

ΙΝFO

Μπορείτε να δη­λώ­στε την πα­ρου­σία σας έως την Πα­ρα­σκευή 19 Απρι­λί­ου 2024 εδώ.

Ακολουθήστε την bookpress.gr στο Google News και διαβάστε πρώτοι τα θέματα που σας ενδιαφέρουν.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βραβεία Αναγνώστη 2024 – Βιβλία για παιδιά και εφήβους: Οι υποψήφιοι και τα βιβλία τους

Βραβεία Αναγνώστη 2024 – Βιβλία για παιδιά και εφήβους: Οι υποψήφιοι και τα βιβλία τους

H Κριτική Επιτροπή των βιβλίων για παιδιά του «Αναγνώστη» έδωσε στη δημοσιότητα τις μικρές λίστες των υποψηφίων για βράβευση βιβλίων για παιδιά και εφήβους. Πρόκειται για 24 βιβλία που κυκλοφόρησαν το 2023. Τα υποψήφια προς βράβευση βιβλία χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες, ενώ τα βραβεία θα ανακοινωθούν την Πέμπτη1...

«Το αηδόνι του αυτοκράτορα»: Εργαστήριο Δημιουργικής Απασχόλησης στο Μουσείο Γουλανδρή με το παραμύθι του Άντερσεν

«Το αηδόνι του αυτοκράτορα»: Εργαστήριο Δημιουργικής Απασχόλησης στο Μουσείο Γουλανδρή με το παραμύθι του Άντερσεν

Εργαστήριο Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά 4-6 ετών με το παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν «Το αηδόνι του αυτοκράτορα» στο Μουσείο Γουλανδρή. Την Κυριακή 28 Απριλίου. 

Ομάδα 018

Φέτος το Μουσείο Γουλανδρή γιορτάζει τα 20 χρόνια των Εργαστηρ...

«Παιδί και ανάγνωση»: Τι διαπιστώνουμε, τι πρέπει να κάνουμε – Έρευνα του ΟΣΔΕΛ με το βλέμμα στο μέλλον

«Παιδί και ανάγνωση»: Τι διαπιστώνουμε, τι πρέπει να κάνουμε – Έρευνα του ΟΣΔΕΛ με το βλέμμα στο μέλλον

Τι ρόλο παίζει η οικογένεια και το μορφωτικό επίπδο των γονιών για να αγαπήσει το παιδί το βιβλίο; Πόσο καθοριστικό είναι το σχολείο και γιατί χρειάζεται να αλλάξει σε βάθος το εκπαιδευτικό μοντέλο από το Δημοτικό; Η έρευνα του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ) είναι αποκαλυπτική. 

...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

«Σαν στο σπίτι σου» της Σίγκνε Τορπ: Μαθήματα αρχιτεκτονικής ανθρωπολογίας σε ένα βιβλίο για παιδιά

«Σαν στο σπίτι σου» της Σίγκνε Τορπ: Μαθήματα αρχιτεκτονικής ανθρωπολογίας σε ένα βιβλίο για παιδιά

Για το εικονογραφημένο βιβλίο γνώσεων «Σαν στο σπίτι σου» (μτφρ. Κατερίνα Σχινά, εκδ. Μάρτης) της Σίγκνε Τορπ. 

Γράφει η Ελεύθερία Ράπτου

Η Σίγκνε Τορπ [Signe Torp] είναι Νορβηγίδα συγγραφέας και εικονογράφος παιδικών βιβλίων. Μεγάλωσε στο Όσλο όπ...

«Παιδιά, χωράει όλη η αρχαιότητα στο ασανσέρ;» του Θεόδωρου Παπακώστα (κριτική) – Ο αρχαίος κόσμος σαν διασκεδαστικό ταξίδι

«Παιδιά, χωράει όλη η αρχαιότητα στο ασανσέρ;» του Θεόδωρου Παπακώστα (κριτική) – Ο αρχαίος κόσμος σαν διασκεδαστικό ταξίδι

Για το βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα «Παιδιά, χωράει όλη η αρχαιότητα στο ασανσέρ;» (εικονογράφηση: Lawrence Elwick, εκδ. Key Books).

Γράφει ο Διονύσης Μαρίνος

Τα ασανσέρ ανεβαίνουν, αλλά και καταβαίνουν. Μπαίνουν μέσα άνθρ...

Ο «Όλιβερ Τουίστ» και Οι «Μικρές Κυρίες»: Γιατί τα σημερινά παιδιά αξίζει να διαβάζουν κλασική λογοτεχνία σε διασκευή

Ο «Όλιβερ Τουίστ» και Οι «Μικρές Κυρίες»: Γιατί τα σημερινά παιδιά αξίζει να διαβάζουν κλασική λογοτεχνία σε διασκευή

Για τα βιβλία « Οι Μικρές Κυρίες« της Λουίζα Μέι Άλκοτ, σε διασκευή Αργυρώς Πιπίνη και ο «Όλιβερ Τουίστ» του Τσαρλς Ντίκενς, σε μετάφραση-διασκευή Τατιάνας ΓαλάτουλαΔύο κλασικά μυθιστορήματα και η διασκευή τους σε μικρή φόρμα για το σπίτι, το σχολείο, τη σκηνή.

Γράφει...

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Δώδεκα βιβλία για να διαβάσουν τα παιδιά στις διακοπές του Πάσχα: Χωρίς λαγούς και σοκολατένια αβγά αλλά με πολλή αγάπη

Δώδεκα βιβλία για να διαβάσουν τα παιδιά στις διακοπές του Πάσχα: Χωρίς λαγούς και σοκολατένια αβγά αλλά με πολλή αγάπη

Μια επιλογή δώδεκα βιβλίων για να προσφέρουμε στα παιδιά για τις γιορτές του Πάσχα. Βιβλία που δεν αντλούν τη θεματική τους από τις παραδόσεις και τα έθιμα των ημερών αλλά εμφορούνται από μηνύματα αγάπης, αλληλεγγύης, δικαιοσύνης και ειρήνης.

Επιμέλεια: Ελένη Κορόβηλα

...

«Ο Αόρατος Τονίνο» του Τζάνι Ροντάρι – Το παραμύθι και η παράσταση: Μήπως δεν είναι και τόσο τραγικό να κάνεις λάθη;

«Ο Αόρατος Τονίνο» του Τζάνι Ροντάρι – Το παραμύθι και η παράσταση: Μήπως δεν είναι και τόσο τραγικό να κάνεις λάθη;

«Ο Αόρατος Τονίνο» του Τζάνι Ροντάρι ανεβαίνει στο Από Μηχανής Θέατρο σε θεατρική διασκευή Σοφιάννας Θεοφάνους και σκηνοθεσία Δημήτρη Μυλωνά. 

Γράφει η Ελευθερία Ράπτου

Ο Τζάνι Ροντάρι είναι διαχρονικά μοντέρνος, αναπάντεχα κλασικός, και μοιάζει ν...

«Η Αγγελίνα» της Ξένιας Καλογεροπούλου – Ένα αλλιώτικο παραμύθι και μια ξεχωριστή παράσταση

«Η Αγγελίνα» της Ξένιας Καλογεροπούλου – Ένα αλλιώτικο παραμύθι και μια ξεχωριστή παράσταση

Για το παραμυθι «Η Αγγελίνα» της Ξένιας Καλογεροπούλου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μάρτης και την θεατρική μεταφορά του παραμυθιού από την Ομάδα Ρετρό σε μια παράσταση που ανεβαίνει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Γράφει η Ελευθερία Ράπτου 

...

Newsletter

Θέλω να λαμβάνω το newsletter σας
ΕΓΓΡΑΦΗ